VIEWS

thumb image
admin - Posted on

Designed for devout Buddhists, this contemporary getaway invites the outdoors in with massive, moveable walls of glass.

อาณาจักรสิ่งมีชีวิตเต็มไปด้วย ‘ผู้ใช้พิษร้าย’ ธรรมชาติเองใช้พิษเพื่อเพิ่มโอกาสรอด ตั้งแต่สัตว์ที่เรารู้ๆ กันทั่วไปว่าอย่าไปแหยมอย่าง งู แมงมุม แมงป่อง จนไปถึงหอยทาก กบ ปลา